צו עסטרײַך און צו דײַטשלאַנד

אױף ייִדיש מוז איך שרײַבן די פּאָעמע,
װײַל כ’האָב נישט קײנמאָל זיך געלערנט דײַטש.

איר זײַט נאָר בײזערע חלומות געװען,
אַ מעשׂה מיט װאָס אָפּצושרעקן קינדער.
בײַ מיר זײַט איר געװען נאָר שטענדיק שאָטנס,
װוּ כ’האָב אונדזער געשיכטע אױסגעמאָלט.

הײַנט, אָבער, האָט איר אַלץ אַריבערגעשטיגן.
די װעלט קוקט איצט צו עסטרײַך און צו דײַטשלאַנד,
און דאָרט זײט זי די מעטנשלעכקײט און שלום
װאָס האָט צען טױזנט פּליטים הײַנט באַגריסן.

מיר װעלן נישט פֿאַרגעסן די פֿאַרברעכן
אָבער די טובֿה צו װעלן מיר געדענקען.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Himno de la Esperanta Respubliko

En la nacion venis nova sento,
Tra la nacio iras forta voko;
Per restiloj de pigra vento
Nun kaj ĉiam restu ĝi ĉi tie.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

creencia

no sé si hay una diferencia
entre la experiencia
que sentimos
y la creencia
que creamos
cuando la contamos

porque un cuento
es una creación
y cuando lo creo
resulta
a veces
que lo creo

el pasado ha pasado
según creo
una sola vez
y un cuento
ya creado
se repite para siempre

hasta que lo pasado
al fin
resulta menos creíble
que lo creado

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

Sin justicia no hay paz

“¡Sin justicia no hay paz!”
Es una promesa
Prometemos que si no nos traigan justicia
No les concederemos paz

“¡Las calles son nuestras!”
Mostraremos a los cabrones
Que se creen dueños de este país jodido
Que nunca
Nunca
NUNCA
Nos rendiremos

“¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”
No nos pueden detener
Aunque intenten mucho

Y hay un sólo problema:
No hay que intentar

El pueblo es vencido cada día
En el momento que les dejamos decir:
Bienvenida la manifestación
Pero que tengan cuidado
Con la propiedad privada

Si las calles alguna vez eran nuestras
Los perdimos hace mucho tiempo
Los cabrones las compraron
Las llenó de policías
No basta defender la posición
Hay que cargar

“¡Sin justicia no hay paz!”
No es una promesa
Sino una mentira
Faltaba justicia desde hace cuatrocientos años
Y ¿cuántos senadores
Y policías
Y gobernadores
Y plutócratas
Dormirán esta noche con toda paz?

Algún día cumpliremos la promesa
Más vale tarde que nunca
Y habrá justicia
Y retomaremos nuestras calles
Y el pueblo
Unido
Será
De una vez por todas
Invicto

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

No Justice, No Peace

“No Justice, No Peace!”
It’s a promise
A promise that if they do not bring us justice
We will not grant them peace

“Whose streets? Our streets!”
Show the bastards
Who think they own this goddamn country
That we will not
Will not
WILL NOT
Step down

“The people, united, will never be defeated!”
They can’t stop us
Even if they try

There’s just one problem:
They don’t have to try

The people are defeated every day
The moment we let them say:
You’re welcome to protest
If you don’t damage private property

If they ever were our streets
We lost them long ago
The bastards bought them
Filled them with police
We can’t just hold our ground
We need to charge

“No Justice, No Peace!”
It’s not a promise
It’s a lie
There’s been no justice in four hundred years
How many senators
And policemen
And governors
And billionaires
Sleep through the night in peace?

Some day we’ll keep our promise
Better late than never
And there will be justice
And we will take back our streets
And the people
United
Will be
Once and for all
Undefeated

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Putting Things in Order

When I knocked on your door
I admit
I wasn’t expecting much

If you’d slammed that door I’d have shrugged and left
But I thought
Well
It’s worth a shot

So when you let me in
It took a while for me to believe you
To realize those were wood floors
With no rug to pull from under me

But one day I walked up narrow stairs
To a hallway overflowing with shoes
And a kitchen table with a broken chair
And a light switch that worked, if you gave it time
And I thought: home

Eventually
I organized the shoes
And replaced the switch
And my great-grandma’s blanket
Sat comfortably on your sofa
And you thought (I thought): we belong together

Maybe that’s why
When I left
And took the blanket with me
I wanted to take the light switch
And the shoe rack too

And that’s when I realized
I never fixed the chair

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Olvidar

¡qué dulce sería olvidar!

olvidar que en el mundo hay soldados y armas
olvidar que el odio promueve las guerras
olvidar que guerreros sólo buscan la paz
olvidar que la ciencia pacífica crea armas

¡qué descanso sería olvidar!

olvidar los daños que ya he sufrido
olvidar los amigos que de una manera perdí
olvidar los demás que he que perder

¡qué difícil sería olvidar!

olvidar decisiones que me hicieron daño
olvidar el daño que he hecho a otros

¡cuánto quiero olvidar!

olvidar que soy bastante similar a los otros

más fácil, tal vez, que a mí me olvide el mundo

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment